List of active policies

Name Type User consent
Ochrona danych osobowych Privacy policy All users

Summary

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr RIK-12.

Full policy

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań, wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr RIK-12.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@wbp.poznan.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. umożliwienia korzystania z organizowanych przez Administratora szkoleń - na podstawie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. rejestracji i udziału w organizowanych szkoleniach – na podstawie wyrażonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. w przypadku płatnego szkolenia w celu wypełnienia obowiązków księgowych, podatkowych  – na podstawie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, udostępniającym systemy informatyczne, usługi hostingowe, usługi prawne.
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu wynikający z przepisów prawa, a związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 7. Posiadają Państwo:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych.
 8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w szkoleniu.
 10.  Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.